Moje konto

Odpowiedzialność podmiotu prywatnego z tytułu naruszenia prawa wspólnotowego

64.28 zł
Rabat: 18.67 zł
Cena katalogowa: 82.95 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 64.28 zł
-+
Dodaj do ulubionych

Dostępność: 100 Bardzo dużo

Czas realizacji:
72 godziny

Średnia ocena: 0
Dodaj recenzję »

Koszt dostawy

Standardowy koszt dostawy na terenie RP od 7,99zł

Darmowa dostawa

Do darmowej dostawy pozostało: 399.00 zł

Odpowiedzialność podmiotu prywatnego z tytułu naruszenia prawa wspólnotowego

Autorzy Szpunar M.
Format A5
Rok wydania 2008
Wydawca Wolters Kluwer
Kod EAN/ISBN 9788376012179
Liczba stron 372

Ksika jest powicona problematyce dochodzenia przed sdami pastw czonkowskich roszcze wynikajcych z naruszenia prawa wsplnotowego.

Autor rozwaa przede wszystkim wpyw prawa wsplnotowego na istniejce w systemach prawnych pastw czonkowskich rodki ochrony prawnej. Szczeglny nacisk zosta pooony na analiz roszcze cywilnoprawnych, ktrych podstaw stanowi naruszenie prawa wsplnotowego przez podmiot prywatny. Autor podejmuje midzy innymi problematyk bezporedniego skutku dyrektyw oraz prowsplnotowej wykadni prawa krajowego.

Ksika zostaa oparta na dogbnej analizie doktryny oraz judykatury wsplnotowej, a take zasad dochodzenia roszcze cywilnoprawnych w systemach prawnych wybranych pastw czonkowskich.

 

Spis treci: 

Wykaz skrotow      str. 13


Rozdzia I

Wprowadzenie      str. 15


1. Prawo wsplnotowe a prawo prywatne    str. 15


2. Pojcie podmiotu prywatnego    str. 18

2.1. Metoda regulacji a prawo wsplnotowe    str. 18
2.2. Obowizki pastw czonkowskich i ich organw w wietle prawa wsplnotowego    str. 19
2.3. Rozumienie "pojcia pastwo" w prawie wsplnotowym    str. 20
2.4. Znaczenie pojcia "pastwo" dla stosowania prawa wsplnotowego w wybranych dziedzinach    str. 21
2.5. Negatywna definicja "podmiotu prywatnego"    str. 23


3. Wyroki w sprawach Courage, Munoz oraz Manfredi    str. 24

3.1. Wyrok w sprawie Courage    str. 25
3.2. Wyrok w sprawie Munoz    str. 28
3.3. Wyrok w sprawie Manfredi    str. 30
3.4. Problemy wyaniajce si na tle wyrokw w sprawach Courage, Munoz oraz Manfredi    str. 34


4. Przedstawienie struktury dalszych rozwaa    str. 36


Rozdzia II

Bezporedni skutek prawa wsplnotowego      str. 39


1. Uwagi wprowadzajce    str. 39


2. Pojcie bezporedniego skutku    str. 40

2.1. Rozumienie bezporedniego skutku w doktrynie polskiej    str. 41
2.2. Rozumienie bezporedniego skutku w doktrynie zachodnioeuropejskiej
str. 46
2.2.1. Bezporedni skutek a bezporednia stosowalno (bezporednie stosowanie)    str. 46
2.2.2. Pojmowanie bezporedniego skutku w okresie ksztatowania si orzecznictwa wsplnotowego    str. 47
2.3. W poszukiwaniu znaczenia bezporedniego skutku    str. 49
2.3.1. Zaoenia wstpne    str. 49
2.3.2. Wczenie prawa wsplnotowego do porzdku wewntrznego i dopuszczalno jego stosowania    str. 50
2.3.3. Czy bezporedni skutek naley rozumie jako "realizacj praw wsplnotowych" czy jako "zastosowanie normy wsplnotowej przez organ krajowy"?    str. 53
2.3.3.1. Bezporedni skutek jako kada moliwo zastosowania normy wsplnotowej    str. 57
2.3.3.2. Bezporedni skutek jako realizacja praw wsplnotowych    str. 57
2.3.4. Bezporedni skutek jako mono "powoywania si" na przepis wsplnotowy przed sdem krajowym    str. 62
2.3.5. Bezporedni skutek jako "przywilej" podmiotw prywatnych (jednostek)    str. 63
2.3.6. Konkluzje    str. 64
2.4. Zasada bezporedniego skutku a zasada pierwszestwa    str. 67
2.5. Zasada bezporedniego skutku a odpowiedzialno odszkodowawcza z tytuu naruszenia prawa wsplnotowego    str. 70
2.6. Kryteria bezporedniego skutku    str. 72
2.7. Podsumowanie    str. 78


3. Zwizanie podmiotw prywatnych prawem wsplnotowym    str. 80

3.1. Uwagi terminologiczne    str. 80
3.2. Normy prawnowsplnotowe obejmujce swoim zakresem zachowania podmiotw prywatnych    str. 83
3.2.1. Ograniczenia podstawowych swobd rynku wewntrznego na skutek zachowa podmiotw prywatnych    str. 83
3.2.1.1. Swobodny przepyw towarw a swoboda przepywu osb    str. 84
A. Ograniczenia swobody przepywu osb    str. 84
B. Ograniczenia swobodnego przepywu towarw    str. 89
3.2.1.2. Rwnoczesne naruszenie traktatu na skutek zachowania organw pastwa czonkowskiego oraz podmiotw prywatnych    str. 93
3.2.1.3. Rwnoczesne naruszenie przez podmiot prywatny regu konkurencji oraz podstawowych swobd rynku wewntrznego    str. 94
3.2.2. Zwizanie podmiotw prywatnych zakazem niedyskryminacji    str. 96
3.2.3. Reguy konkurencji a podstawowe swobody rynku wewntrznego    str. 101Rozdzia III

Bezporedni skutek dyrektywy w aspekcie horyzontalnym      str. 1041. Uwagi wprowadzajce    str. 104

1.1. Bezporedni skutek dyrektywy a odpowiedzialno podmiotu prywatnego    str. 104
1.2. Rozwj judykatury wsplnotowej    str. 105
1.3. Sposoby niwelowania negatywnych konsekwencji braku bezporedniego skutku dyrektywy w aspekcie horyzontalnym    str. 109
1.3.1. Zasada prowsplnotowej wykadni prawa krajowego    str. 109
1.3.2. Szerokie rozumienie pojcia "pastwo"    str. 110
1.3.3. Odpowiedzialno odszkodowawcza pastw czonkowskich    str. 111
1.4. Wtpliwoci dotyczce zakresu wyczenia bezporedniego skutku horyzontalnego dyrektywy w orzecznictwie Trybunau    str. 112


2. Wyczenie zastosowania przepisw krajowych, ktre nie zostay notyfikowane Komisji na podstawie dyrektywy 83/189/EWG    str. 114


3. Bezporednie stosowanie dyrektywy w relacjach "triangularnych"    str. 121


4. Dokonywanie przez Trybuna wykadni postanowie dyrektywy w postpowaniach pomidzy podmiotami prywatnymi   str. 122

4.1. Judykatura wykluczajca bezporedni skutek dyrektywy w aspekcie horyzontalnym    str. 124
4.2. Poszukiwanie wyjanienia dla rozstrzygni w sprawach, w ktrych dokonano wykadni dyrektyw na uytek postpowa pomidzy podmiotami prywatnymi    str. 127
4.2.1. Trybuna podejmuje problematyk bezporedniego skutku tylko wwczas, gdy pytanie sdu krajowego dotyczy tego wprost    str. 128
4.2.2. Zastosowanie dyrektywy jako "tarczy" lub jako "miecza"    str. 133
4.2.3. Istnienie "elementu publicznoprawnego"    str. 133
4.2.4. Pozytywne i negatywne zastosowanie dyrektywy (fr. l'invocabilit de substitution i l'invocabilit d'exclusion)    str. 135
4.2.5. Relacje "triangularne"    str. 142
4.3. Wnioski    str. 146


5. Wyrok w sprawie Mangold    str. 148

5.1. Bezporednie stosowanie dyrektyw na podstawie oglnych zasad prawa wsplnotowego    str. 148
5.2. Bezporednie stosowanie dyrektyw przed upywem terminu implementacji    str. 151


6. Podsumowanie    str. 154Rozdzia IV

Wykadnia prawa krajowego zgodnie z prawem wsplnotowym      str. 1571. Uwagi wprowadzajce    str. 157


2. Rozwj i podstawowe zaoenia prowsplnotowej wykadni prawa krajowego    str. 158

2.1. Wykadnia prawa krajowego w wietle treci i celw dyrektywy    str. 159
2.2. Wykadnia prawa krajowego w wietle treci i celw bezporednio stosowalnej normy wsplnotowej    str. 161
2.3. Wykadnia prawa krajowego w wietle treci i celw niewicej normy wsplnotowej    str. 162


3. Podstawa obowizku dokonywania prowsplnotowej wykadni    str. 163


4. Prowsplnotowa wykadnia prawa krajowego a bezporednie zastosowanie normy wsplnotowej    str. 165

4.1. Uwagi oglne dotyczce interpretacji norm niszego rzdu w wietle norm wyszego rzdu    str. 166
4.2. Czy prowsplnotowa wykadnia wykracza poza obowizek uniknicia sprzecznoci pomidzy norm krajow a norm wsplnotow?    str. 167
4.3. Wykadnia prawa wsplnotowego jako wzorzec dla organu krajowego    str. 169
4.4. Granice obowizku prowsplnotowej wykadni    str. 170
4.4.1. Wykadnia contra legem    str. 170
4.4.2. Wykadnia prawa krajowego w wietle dyrektyw wsplnotowych na niekorzy jednostek    str. 178
4.5. Podsumowanie    str. 182


5. Czy obowizek dokonania prowsplnotowej wykadni wyprzedza bezporedni skutek?    str. 185

5.1. Zakres kompetencji prawa wsplnotowego    str. 186
5.2. Rodzaj normy prawnej stanowicej podstaw rozstrzygnicia    str. 187


6. Moment powstania obowizku prowsplnotowej wykadni    str. 189Rozdzia V

Wykadnia wsplnotowego prawa prywatnego w orzecznictwie Trybunau Sprawiedliwoci - wybrane problemy      str. 1931. Wprowadzenie    str. 193


2. Wykadnia autonomiczna poj uytych w przepisach wsplnotowych    str. 196

2.1. Sprawa Veedfald   str. 199
2.2. Sprawa Leitner    str. 203
2.3. Sprawy dotyczce tzw. Schrottimmobilien    str. 206


3. Wykadnia klauzul generalnych zamieszczonych w dyrektywach wsplnotowych    str. 208

3.1. Uwagi wprowadzajce    str. 208
3.2. Orzecznictwo dotyczce wykadni art. 3 ust. 1 dyrektywy 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunkw w umowach konsumenckich    str. 208
3.2.1. Interpretacja w wietle prawa krajowego    str. 211
3.2.2. Interpretacja w wietle prawa wsplnotowego    str. 212
3.3. Konkluzje   str. 214
3.3.1. Klauzule generalne interpretowane wedle prawa krajowego    str. 215
3.3.2. Klauzule generalne interpretowane wedle prawa wsplnotowego    str. 216
3.3.2.1. Klauzule generalne zamieszczone w przepisach traktatowych oraz w rozporzdzeniach    str. 216
3.3.2.2. Klauzule generalne okrelajce zakres obowizkw pastw czonkowskich    str. 217
3.3.2.3. Klauzule generalne zamieszczone w przepisach dyrektyw o charakterze merytorycznym    str. 217


4. Prowsplnotowa wykadnia postanowie umownych    str. 220


5. Szczeglne trudnoci zwizane z wykadni prawa krajowego przyjtego w wyniku implementacji dyrektyw wsplnotowych    str. 224

5.1. Okrelenie zakresu zastosowania dyrektywy    str. 224
5.1.1. Podmiotowy zakres zastosowania    str. 224
5.1.2. Terytorialny zakres zastosowania    str. 225
5.2. Rozszerzenie zakresu zastosowania dyrektywy przez ustawodawc krajowego    str. 231Rozdzia VI

Dochodzenie roszcze opartych na prawie wsplnotowym przed organami krajowymi      str. 2341. Wprowadzenie    str. 234


2. Zasada efektywnoci a zasada efektywnej (skutecznej) ochrony sdowej
str. 236


3. Charakter roszczenia odszkodowawczego przeciwko pastwu czonkowskiemu    str. 241


4. Zasada autonomii proceduralnej a wsplnotowy charakter roszcze    str. 246


5. Zakres kompetencji prawa wsplnotowego i prawa krajowego w zakresie roszcze dochodzonych przed organami pastw czonkowskich    str. 248

5.1. Propozycja rzecznika Van Gervena i jej krytyka    str. 249
5.2. Ubi ius ibi remedium czy Ubi remedium ibi ius?    str. 253
5.3. Ochrona praw wynikajcych z dyrektyw i rozporzdze wsplnotowych
str. 255
5.4. Wnioski    str. 261


6. Prawa wsplnotowe wynikajce z naoenia obowizkw na inne podmioty
str. 261

6.1. Tre prawa    str. 261
6.2. Podmioty prawa    str. 265
6.3. Teoria normy ochronnej (Schutznormtheorie)    str. 268
6.3.1. Uwagi wprowadzajce    str. 268
6.3.2. Wykorzystanie teorii normy ochronnej w celu identyfikacji podmiotw nabywajcych prawa na podstawie normy wsplnotowej    str. 270
6.3.2.1. Wyrok w sprawie Zuchtverband fr Ponys    str. 271
6.3.2.2. Wyrok w sprawie Dahms    str. 272
6.3.2.3. Wyrok w sprawie Peter Paul    str. 273
6.3.3. Wnioski    str. 274


7. Naduycie prawa w prawie wsplnotowym    str. 277

7.1. Uwagi wprowadzajce    str. 277
7.2. Naduycie prawa w orzecznictwie Trybunau Sprawiedliwoci    str. 277
7.2.1. Orzecznictwo dotyczce podstawowych swobd rynku wewntrznego    str. 278
7.2.2. Orzecznictwo dotyczce spraw podatkowych    str. 280
7.2.3. Orzecznictwo dotyczce stosowania krajowych regulacji o naduyciu prawa    str. 280
7.3. Zakres zastosowania prawa wsplnotowego i prawa krajowego w odniesieniu do mechanizmu naduycia prawa    str. 282
7.4. Wnioski    str. 284


8. Podsumowanie    str. 287Rozdzia VII

Roszczenia odszkodowawcze      str. 2901. Odpowiedzialno odszkodowawcza a prawo wsplnotowe    str. 290


2. Wsplnotowe prawo do wynagrodzenia szkody wynikej z naruszenia prawa wsplnotowego przez podmiot prywatny    str. 293

2.1. Zasadnicze konsekwencje wyrokw w sprawach Courage i Manfredi    str. 293
2.2. Odpowiedzialno odszkodowawcza podmiotw prywatnych a art. 10 TWE    str. 295


3. Odpowiedzialno deliktowa w systemach prawnych pastw czonkowskich
str. 298

3.1. Prawo francuskie    str. 298
3.2. Prawo polskie   str. 299
3.3. Prawo niemieckie    str. 300
3.4. Prawo angielskie    str. 300
3.5. Wnioski    str. 301


4. Problematyka winy    str. 303

4.1. Odpowiedzialno odszkodowawcza pastwa a kwestia zawinienia   str. 303
4.2. Wina jako przesanka odpowiedzialnoci podmiotw prywatnych    str. 305
4.3. Kwalifikowane naruszenie prawa jako przesanka odpowiedzialnoci podmiotw prywatnych    str. 308
4.4. Czy sam fakt naruszenia prawa wsplnotowego powinien przesdza o odpowiedzialnoci odszkodowawczej podmiotu prywatnego?    str. 311
4.4.1. Nakadanie grzywien w trybie administracyjnym a roszczenia odszkodowawcze    str. 313
4.4.2. Naruszenie wsplnotowego prawa konkurencji na skutek zachowania niezawinionego    str. 316
4.4.3. Naruszenie prawa wsplnotowego wynikajce z koniecznoci dostosowania si do regulacji wewntrznej pastwa czonkowskiego    str. 318
4.5. Wnioski    str. 323


5. Pozostae wtpliwoci na tle wyrokw w sprawach Courage i Manfredi    str. 324

5.1. Charakter obowizkw wynikajcych z art. 81 TWE    str. 325
5.2. Dochodzenie roszcze odszkodowawczych pomidzy stronami umowy
str. 326
5.3. Private enforcement of competition law    str. 328
5.3.1. Uwagi oglne    str. 328
5.3.2. Potrzeba przyjcia instrumentu wsplnotowego dotyczcego roszcze odszkodowawczych z tytuu naruszenia regu konkurencji    str. 330
5.3.3. Zakres przyszego instrumentu wsplnotowego dotyczcego roszcze odszkodowawczych z tytuu naruszenia regu konkurencji    str. 332Rozdzia VIII

Roszczenia o charakterze niekompensacyjnym      str. 3361. Uwagi wprowadzajce    str. 336


2. Charakter prawny roszczenia    str. 338


3. Sposb konstruowania wsplnotowych praw podmiotowych    str. 341Uwagi podsumowujce     str. 343


Bibliografia      str. 347

 
Autorzy Szpunar M.
Format A5
Rok wydania 2008
Wydawca Wolters Kluwer
Kod EAN/ISBN 9788376012179
Liczba stron 372
:
:
: