Moje konto

Zmiany w świadczeniach - wychowawczym, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, dobry start

126.65 zł
Rabat: 22.35 zł
Cena katalogowa: 149.00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 126.65 zł
-+
Dodaj do ulubionych

Dostępność: 100 Bardzo dużo

Czas realizacji:
72 godziny

Średnia ocena: 0
Dodaj recenzję »

Koszt dostawy

Standardowy koszt dostawy na terenie RP od 7,99zł

Darmowa dostawa

Do darmowej dostawy pozostało: 399.00 zł

Zmiany w świadczeniach - wychowawczym, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, dobry start

Autorzy Piotr Mrozek, Ewa Pawka-Nowak, Marek Rączka, Marcin Sarna
Format B5
Rok wydania 2019
Wydawca C.H. Beck
Kod EAN/ISBN 9788381588140
Liczba stron 250
 Zmiany w wiadczeniach - wychowawczym, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, dobry start


Od 1 lipca 2019 r. wszystkie dzieci w Polsce zostan objte wiadczeniem wychowawczym tzw. 500+. Jest to konsekwencja wejcia w ycie ustawy z 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy pastwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.
 
W zwizku z t nowelizacj zmianie ulega szereg rozwiza zwizanych z ustalaniem uprawnienia do wiadczenia na pierwsze dziecko, dotyczcych kryterium dochodowego uprawniajcego do tego wiadczenia, przepisów, które bezporednio odnosz si do dochodu (np. katalog dochodów, utrata i uzyskanie dochodu), jak i porednio zwizanych z uzalenieniem przyznania wiadczenia wychowawczego od dochodu (np. okrelenia dotyczce niepenosprawnoci).
 
Do najistotniejszych zmian zaliczamy:
 
zmiany okresu wiadczeniowego, na jaki ustalane jest prawo do wiadczenia wychowawczego (z 1 padziernika do 30 wrzenia roku nastpnego, na 1 czerwca do 31 maja nastpnego roku),
wprowadzenia 3-miesicznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na zoenie wniosku o wiadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko, co bdzie skutkowao równie przyznaniem wiadczenia wychowawczego z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka,
przyznania, z zachowaniem cigoci, wiadczenia wychowawczego drugiemu
z rodziców dziecka w przypadku mierci rodzica, któremu wiadczenie zostao przyznane na dany okres lub który zmar przed rozpatrzeniem zoonego wniosku,
wprowadzenia przepisów regulujcych sposób postpowania w przypadku zmiany miejsca zamieszkania osoby ubiegajcej si albo otrzymujcej wiadczenie wychowawcze,
likwidacji obowizku rozstrzygania o przyznaniu wiadczenia w drodze decyzji administracyjnej na rzecz prostszego rozwizania, polegajcego na wydawaniu informacji o przyznaniu wiadczenia,
w przypadku odmowy przyznania czy te uchylenia decyzji o przyznaniu wiadczenia wychowawczego bdzie wydawana decyzja administracyjna.
Nowelizacja rozszerza katalog uprawnionych do dodatku w wysokoci wiadczenia wychowawczego poprzez nowelizacj ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastpczej, która dotyczy dzieci umieszczonych w placówkach opiekuczo-wychowawczych, placówkach opiekuczo-wychowawczych typu interwencyjnego, typu specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnych placówkach opiekuczo–terapeutycznych i interwencyjnym orodku preadopcyjnym.
 
Kolejna bardzo wana kwestia opisana w prezentowanej publikacji to ochrona danych osobowych odnoszca si bezporednio do dziaalnoci orodków pomocy spoecznej. W zwizku z ustaw z 21 lutego 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w zwizku z zapewnieniem stosowania rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzdzenie o ochronie danych) czyli tzw. ustawa wdraajca RODO (Dz. U. z 2019 r. poz. 730) zmienia m.in. ustaw o pomocy spoecznej z dniem 4 maja 2019 roku.
 
Ustawa wdroya obowizek udzielenia przez administratora danych bdcego jednostk organizacyjn realizujc zadania w zakresie pomocy publicznej pisemnego upowanienia kadej osobie majcej by dopuszczon do przetwarzania danych osobowych. Oznacza to, e bez pisemnego upowanienia (np. przed udzieleniem takiego upowanienia) dana osoba, choby bya wieloletnim pracownikiem danej jednostki, nie ma prawa dostpu do jakichkolwiek danych osobowych, w tym podopiecznych czy ich rodzin. W omawianej publikacji prezentujemy m.in. wzór takiego upowanienia.
 
Trwaj obecnie prace nad ustaw o wiadczeniu dobry start, która na obowizywa od 1.7.2019 r. Zgodnie z projektem ustalenie prawa do wiadczenia dobry start oraz wypata przysugujcego wiadczenia nastpuje w cigu (art. 55 ust. 4 DobStartU) 2 miesicy, liczc od dnia zoenia wniosku wraz z dokumentami. W przypadku wniosków o ustalenie prawa do wiadczenia dobry start z tytuu rozpoczcia roku szkolnego 2019/2020 zoonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu 2019 r. ustalenie prawa do wiadczenia dobry start oraz wypata przysugujcego wiadczenia nastpuje nie póniej ni do 30 wrzenia 2019 r.
 
Na podstawie tych i innych zmian prawnych autorzy przygotowali wiele nowych (do tej pory niepublikowanych) wzorów pism w tym decyzji administracyjnych, informacji i zawiadcze.
Autorzy Piotr Mrozek, Ewa Pawka-Nowak, Marek Rączka, Marcin Sarna
Format B5
Rok wydania 2019
Wydawca C.H. Beck
Kod EAN/ISBN 9788381588140
Liczba stron 250
:
:
: