Moje konto

Odpowiedzialność członków za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego a podmiotowość prawna

160.65 zł
Rabat: 28.35 zł
Cena katalogowa: 189.00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 160.65 zł
-+
Dodaj do ulubionych

Dostępność: 100 Bardzo dużo

Czas realizacji:
72 godziny

Średnia ocena: 0
Dodaj recenzję »

Koszt dostawy

Standardowy koszt dostawy na terenie RP od 7,99zł

Darmowa dostawa

Do darmowej dostawy pozostało: 399.00 zł

Odpowiedzialność członków za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego a podmiotowość prawna

Autorzy Hadrowicz Edyta
Format A5
Rok wydania 2019
Wydawca C.H. Beck
Kod EAN/ISBN 9788381582254
Liczba stron 724
Odpowiedzialno czonków za zobowizania stowarzyszenia zwykego a podmiotowo prawna

Monografia to najobszerniejsze i najbardziej kompleksowe oraz pierwsze na rynku studium trudnego zagadnienia odpowiedzialnoci majtkowej czonków stowarzyszenia zwykego w aspekcie podmiotowoci prawnej uproszczonej formy stowarzyszenia. O tym, e jest to instytucja nowa i znajdujca si w stadium rozwoju, wiadczy przede wszystkim brak publikacji ujmujcych przedmiotow problematyk w sposób caociowy. Wypowiedzi polskiej doktryny traktujce o odpowiedzialnoci majtkowej czonków stowarzyszenia zwykego na tle analogicznej instytucji w doktrynie zagranicznej s lakoniczne, per se niewyczerpujce tematu. O ile jednak wejcie w ycie nowelizacji PrStow w maju 2016 r. przyczynio si do rozwoju bada nad problematyk stowarzyszeniow, o tyle zmiany statusu prawnego stowarzyszenia zwykego uwidoczniy zakres problemu odpowiedzialnoci majtkowej, która wymagaa odrbnego opracowania. Jednoczenie, z uwagi na zawio prezentowanego zagadnienia, uwarunkowanego przede wszystkim zmian w 2015 r. przepisów PrStow, niezbdne byo przyjcie okrelonej systematyki rozwaa. Jako kwesti wstpn, kluczow dla oceny charakteru odpowiedzialnoci majtkowej czonków stowarzyszenia zwykego, autorka bada problem podmiotowoci prawnej uproszczonej formy stowarzyszenia.

Celem, jaki postawiono monografii, jest ergo rozstrzygnicie czy i w jakim zakresie status tzw. uomnej osoby prawnej (na tle prawnoporównawczym równie z wybranymi europejskimi porzdkami prawnymi) znajduje zastosowanie do obecnej konstrukcji prawnej stowarzyszenia zwykego, zwaszcza w kontekcie odpowiedzialnoci majtkowej czonków za zobowizania stowarzyszenia zwykego wzgldem osób trzecich, a take w zakresie jego reprezentacji.

Postawione w monografii tezy naukowe zostay udowodnione z wykorzystaniem obszernych materiaów ródowych, w tym take niepowoywanych wczeniej w doktrynie prawa, jak równie dowiadczenia autorki nabytego w czasie prac legislacyjnych nad nowelizacj PrStow z 25.9.2015 r. Co istotne, nigdy dotd w literaturze problematyka odpowiedzialnoci czonków stowarzyszenia zwykego w kontekcie podmiotowoci prawnej uproszczonej formy stowarzyszenia nie bya rozpatrywana przez pryzmat zmian ustawodawczych dokonanych ww. ustaw nowelizacyjn, obejmujcych nie tylko efekt finalny obowizujcych w tym zakresie przepisów prawa, ale przede wszystkim odwoujcych si do etapu legislacji, wespó z towarzyszcymi mu opiniami, uzasadnieniami projektów ustaw oraz przebiegiem posiedze komisji sejmowych, odpowiedzialnych za tre ostatecznej regulacji prawa stowarzyszeniowego. Nigdy wczeniej nie skonfrontowano take w sposób caociowy dorobku doktryny i judykatury powstaego na gruncie problematyki statusu prawnego stowarzyszenia zwykego jako podmiotu prawa ani te nie badano go w kontekcie – ujtych równie caociowo – zmian zachodzcych w katalogu podmiotów polskiego prawa cywilnego.

Monografia zawiera równie wnioski de lege lata i de lege ferenda, oraz propozycje wykadni i proponowane kierunki zmian legislacyjnych w zakresie regulacji odpowiedzialnoci majtkowej czonków stowarzyszenia zwykego.

Opracowanie to wpisuje si w prowadzone przeze autork od wielu lat badania nad problematyk podmiotowoci prawnej (dotychczas spornej) stowarzyszenia zwykego w Polsce oraz stanowi rezultat gruntownych przemyle co do wyraanych pogldów i formuowanych argumentów w zakresie analizowanej problematyki. Jest take ostatnim ze stadium, skadajcym si na cao bada autorki nad przedmiotowymi zagadnieniami.

Autorzy Hadrowicz Edyta
Format A5
Rok wydania 2019
Wydawca C.H. Beck
Kod EAN/ISBN 9788381582254
Liczba stron 724
:
:
: