Moje konto

Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym

126.65 zł
Rabat: 22.35 zł
Cena katalogowa: 149.00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 126.65 zł
-+
Dodaj do ulubionych

Dostępność: 100 Bardzo dużo

Czas realizacji:
72 godziny

Średnia ocena: 0
Dodaj recenzję »

Koszt dostawy

Standardowy koszt dostawy na terenie RP od 7,99zł

Darmowa dostawa

Do darmowej dostawy pozostało: 399.00 zł

Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym

Format B5
Rok wydania 2018
Wydawca C.H. Beck
Kod EAN/ISBN 97883681285841
Liczba stron 462
 Wzory pism w wiadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym

Celem publikacji jest przedstawienie zmian wprowadzonych do dwóch ustaw: z 28.11.2003 r. o wiadczeniach rodzinnych i z 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – w formie wzorów dokumentów.
 
Dodatkowo wejcie w ycie rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 31.07.2018 r. w sprawie wysokoci dochodu rodziny albo dochodu osoby uczcej si stanowicych podstaw ubiegania si o zasiek rodzinny i specjalny zasiek opiekuczy, wysokoci wiadcze rodzinnych oraz wysokoci zasiku dla opiekuna (Dz.U. z 2018 r. poz. 1497) – wprowadzajce przede wszystkim zmian wysokoci wiadcze – spowodowao konieczno naliczenia zasiku pielgnacyjnego, specjalnego zasiku opiekuczego oraz zasiku dla opiekuna wedug nowych stawek.
 
Zgodnie z § 2 ust. 1 lipcowego rozporzdzenia w okresie od 1.11.2018 r. do 31.10.2019 r. wysoko zasiku pielgnacyjnego wynosi 184,42 z miesicznie, a od 1.11.2019 r. – wzronie do 215,84 z. Natomiast specjalny zasiek opiekuczy oraz zasiek dla opiekuna wyniesie od 1 listopada br. 620 z.
 
Zmiana oznacza konieczno zmiany decyzji ostatecznych ustalajcych prawo do zasiku pielgnacyjnego oraz zasiku dla opiekuna w zakresie zwizanym ze zmian wysokoci tych zasików. Prawo do specjalnego zasiku opiekuczego w nowej wysokoci bdzie ustalane na nowy okres zasikowy.
 
Na podstawie tych i innych zmian prawnych autor przygotowa wiele nowych (do tej pory niepublikowanych) wzorów pism w tym decyzji administracyjnych s to m.in:
 
decyzja przyznajca prawo do zasiku rodzinnego wraz z dodatkami – rónymi,
decyzja przyznajca prawo do zasiku rodzinnego w okresie, w którym nie zachodzi koordynacja,
decyzja odmowna w sprawie przyznania prawa zasiku rodzinnego – okresowa,
decyzja zmieniajca decyzj przyznajc prawo do zasiku rodzinnego wraz z dodatkami – w zwizku z art. 5 ust. 3 ustawy o wiadczeniach rodzinnych – przekroczenie kryterium w trakcie okresu zasikowego,
decyzja w sprawie cakowitego umorzenia nienalenie pobranych wiadcze rodzinnych wraz z odsetkami ustawowymi za opónienie przypisanych do zwrotu,
decyzja zmieniajca decyzj przyznajc prawo do zasiku dla opiekuna – zmiana wysokoci zasiku,
decyzja przyznajca prawo do zasiku pielgnacyjnego – prawo do zasiku przysuguje przed 1.11.2018 r.,
decyzja przyznajca prawo do zasiku pielgnacyjnego od 1.11.2018 r. – wano orzeczenia koczy si przed 1.11.2019 r.),
decyzja przyznajca prawo do zasiku pielgnacyjnego od 1.11.2018 r. – wano orzeczenia koczy si po 1.11.2019 r.,
decyzja przyznajca prawo do zasiku pielgnacyjnego od 1.11.2018 r. – orzeczenie o stopniu niepenosprawnoci wydane na stae,
decyzja przyznajca prawo do zasiku pielgnacyjnego – od 1.11.2018 r. – orzeczenie z padziernika 2019 r., wano orzeczenia koczy si po 1.11.2019 r.,
decyzja zmieniajca decyzj przyznajc prawo do zasiku pielgnacyjnego – wano orzeczenia koczy si przed 1.11.2019 r.,
decyzja zmieniajca decyzj przyznajc prawo do zasiku pielgnacyjnego – wano orzeczenia koczy si po 1.11.2019 r.,
postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyki.
Od 1.01.2018 r. nastpiy take zmiany w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Maj one wpyw na przyznanie prawa do wiadczenia z funduszu alimentacyjnego, rozpatrywanie wniosków, sposób ustalania dochodu oraz wi si z przetwarzaniem danych osobowych.
 
W tym zakresie przygotowane i uaktualnione zostay nowe wzory pism, w tym decyzje administracyjne, wnioski i postanowienia, m.in.:
 
wniosek do Zakadu Ubezpiecze Spoecznych o udostpnienie danych ze zbioru danych osobowych,
postanowienie o zawieszeniu postpowania administracyjnego w sprawie uznania dunika alimentacyjnego za uchylajcego si od zobowiza alimentacyjnych,
decyzja stwierdzajca wyganicie decyzji przyznajcej prawo do wiadczenia z funduszu alimentacyjnego wydanej przez organ I instancji,
decyzja w sprawie cakowitego umorzenia nienalenie pobranych wiadcze z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami ustawowymi za opónienie,
wniosek organu waciwego wierzyciela o wszczcie egzekucji przeciwko dunikowi alimentacyjnemu,
informacja o wstrzymaniu wypaty wiadczenia,
postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyki.
Prezentowana publikacja to ponad 150 wzorów dokumentów, które powstay w wyniku rozstrzygni konkretnej sytuacji. Czsto przed wzorem lub w treci uzasadnienia opisany jest konkretny stan faktyczny, obrazujcy dan sytuacj, a nastpnie pokazujcy warianty jej rozwizania. Na potrzeby publikacji zosta sporzdzony autorski wzór decyzji umarzajcej w caoci nienalenie pobrane wiadczenie przypisane do zwrotu decyzj, która staa si ostateczna.
 
Nabywajc niniejsz ksik, otrzymuj Pastwo:
 
zebrane w jednym miejscu wzory decyzji, wniosków, postanowie w postpowaniu w sprawach wiadcze rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, niezbdnych w pracy kadego orodka pomocy spoecznej,
praktyczn pomoc dla pracowników orodków pomocy spoecznej jako organów prowadzcych postpowania i wydajcych decyzje administracyjne,
wskazanie sposobów rozstrzygni w postaci gotowych wzorów pism.
Najwaniejsze zalety prezentowanej ksiki, dziki którym szybciej wykonaj Pastwo swoje obowizki i rozwi problemy z interpretacj przepisów prawa to:
 
zbiór ponad 150 praktycznych rozwiza i przykadów w postaci gotowych wzorów,
dokadne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnie,
wyrónienie w treci zagadnie wanych i nowych,
gotowe projekty najwaniejszych decyzji administracyjnych,
gotowe projekty pism w postpowaniach, w których orodek pomocy spoecznej wystpuje jako strona,
uwzgldnienie najnowszych zmian w prawie oraz zamieszczenie autorskiego wzoru uwzgldniajcego praktyczne zastosowanie tych zmian.
W niniejszej ksice znajdziecie Pastwo odpowiedzi na nastpujce pytania:
 
jak naley sporzdza decyzje administracyjne z zakresu wiadcze rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
jakie elementy powinny zawiera wnioski i postanowienia w zakresie wiadcze rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na konkretnych przykadach,
na czym polegaj i w jakich sprawach bd miay zastosowanie przepisy Kodeksu Karnego.
  
Format B5
Rok wydania 2018
Wydawca C.H. Beck
Kod EAN/ISBN 97883681285841
Liczba stron 462
:
:
: