Moje konto

Determinanty rozwoju transakcji leasingowych w Polsce

35.16 zł
Rabat: 4.34 zł
Cena katalogowa: 39.50 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 35.16 zł
-+
Dodaj do ulubionych

Dostępność: 100 Bardzo dużo

Czas realizacji:
72 godziny

Średnia ocena: 0
Dodaj recenzję »

Koszt dostawy

Standardowy koszt dostawy na terenie RP od 7,99zł

Darmowa dostawa

Do darmowej dostawy pozostało: 399.00 zł

Determinanty rozwoju transakcji leasingowych w Polsce

Autorzy Cicirko Tomasz, Karmańska Anna, Russel Piotr
Format B5
Rok wydania 2014
Wydawca Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej
Kod EAN/ISBN 9788373788923
Liczba stron 155
Determinanty rozwoju transakcji leasingowych w Polsce

Rynek usug leasingowych w Polsce jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijajcych si rynków w Europie oraz posiada coraz wikszy udzia w finansowaniu inwestycji w Polsce - udzia leasingu w finansowaniu inwestycji ogóem w Polsce wzrós z 6,3% w 2001 r. do 13,1% w 2012 r. Jednoczenie w sposób istotny zwikszy si udzia Polski w europejskim rynku leasingu - o ile jeszcze w 2003 r. stanowi on zaledwie 1,2%, o tyle w 2011 r. wyniós ju 2,95%.

Podstawowym celem niniejszej monografii jest zaprezentowanie gównych czynników rozwoju transakcji leasingowych w Polsce, ze szczególnym uwzgldnieniem cywilnoprawnych, podatkowych oraz bilansowych uregulowa dotyczcych umowy leasingu. Autorzy zamierzaj równie przedstawi perspektywy rozwoju leasingu konsumenckiego w Polsce, ze szczególnym uwzgldnieniem dokonanych w 2011 r. zmian przepisów prawnych dotyczcych oferowania tej formy finansowania osobom fizycznym nieprowadzcym dziaalnoci gospodarczej. Efektem przeprowadzonych analiz powinno by znalezienie odpowiedzi na pytanie o to, czy stworzone w Polsce regulacje prawne sprzyjaj rozwojowi rynku usug leasingowych, czy go hamuj. Szczególnej analizie zostanie poddany leasing samochodów osobowych wykorzystywanych w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej oraz leasing konsumencki, jako specyficzny segment rynku usug leasingowych. Zamierzeniem autorów jest równie wskazanie podanych kierunków zmian przepisów prawnych, które stymulowayby dalszy rozwój leasingu w Polsce.

Aby osign tak postawiony cel, niniejsza praca zostaa podzielona na pi rozdziaów. W rozdziale I dokonano ogólnej charakterystyki leasingu, zwracajc w szczególnoci uwag na genez i rozwój tego typu transakcji na wiecie. Przedstawiono take rone formy i odmiany leasingu, dokonujc krótkiej ich charakterystyki. Rozdzia ten prezentuje równie rone podmioty, które mog uczestniczy w transakcji leasingowej, jak równie przedstawia zalety i wady leasingu jako róda finansowania.

W rozdziale II dokonano cywilnoprawnej charakterystyki umowy leasingu, zwracajc przede wszystkim uwag na essentialia negotti tej umowy, pozwalajce na jej wyodrbnienie sporód innych umów, w szczególnoci tych, których treci jest odpatne korzystanie z rzeczy. Podjto take prób przyblienia wachlarza praw i obowizków obu stron umowy leasingowej (tj. finansujcego i korzystajcego), jaki uksztatowa si na polskim rynku usug leasingowych. W kocowej czci zwrócono uwag na kwesti leasingu konsumenckiego w kontekcie ustawy o kredycie konsumenckim.

W rozdziale III zaprezentowano problematyk uregulowania transakcji leasingowych w polskim prawie podatkowym, dotyczc opodatkowania zarówno podatkiem dochodowym, jak i podatkiem VAT obu stron transakcji leasingowej, tj. korzystajcego i finansujcego. Ze wzgldu na specyfik rozwiza podatkowych osobny fragment powicono kwestiom zwizanym z opodatkowaniem leasingu samochodów osobowych. Przedstawiono równie propozycj autorskich rozwiza w prawie podatkowym, których implementacja mogaby przyczyni si do dalszego dynamicznego rozwoju leasingu w Polsce. Odrbn cz tego rozdziau powicono obowizujcym od 1 lipca 2011 r. rozwizaniom dotyczcym opodatkowania leasingu konsumenckiego.

W rozdziale IV przedstawiono rone wymiary polityki rachunkowoci i jej znaczenie dla rozwoju rynku usug leasingowych w Polsce. Zostay zaprezentowane podejmowane dziaania dotyczce standaryzacji rachunkowoci w zakresie leasingu i jej doskonalenia stosownie do potrzeb praktyki w tym zakresie. W dalszej czci rozdziau przedstawiono problematyk rozpoznawania leasingu jako potencjalnego obszaru koniecznych uregulowa bilansowych, a take tkwice w konstrukcji prawa bilansowego paszczyzny czynników, które mog mie istotne znaczenie dla rozwoju praktyki leasingowej.

Ostatni rozdzia zosta powicony charakterystyce polskiego rynku usug leasingowych, ze szczególnym uwzgldnieniem uwarunkowa rozwoju tego segmentu usug finansowych w Polsce. Przedstawiono w nim przedsibiorstwa wiadczce tego typu usugi i podstawowe bariery rozwoju transakcji leasingowych oraz zaprezentowano rozwój ronych segmentów rynku leasingu. W kocowej czci pracy wskazano perspektywy dalszego rozwoju rynku usug leasingowych w Polsce.

W opracowaniu uwzgldniono przepisy prawne dotyczce omawianej problematyki obowizujce na dzie 1 stycznia 2014 r. Autorzy maj wiadomo, i niniejsze opracowanie nie wyczerpuje caej, skomplikowanej problematyki dotyczcej czynników determinujcych rozwój transakcji leasingowych. Niemniej wyraaj nadziej, i bdzie ono stanowi przyczynek do dalszych bada i przemyle naukowych.

Autorzy Cicirko Tomasz, Karmańska Anna, Russel Piotr
Format B5
Rok wydania 2014
Wydawca Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej
Kod EAN/ISBN 9788373788923
Liczba stron 155
Ocena:
:
:
: