Moje konto

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1972

137.93 zł
Rabat: 30.07 zł
Cena katalogowa: 168.00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 137.93 zł
-+
Dodaj do ulubionych

Dostępność: 100 Bardzo dużo

Czas realizacji:
72 godziny

Średnia ocena: 0
Dodaj recenzję »

Koszt dostawy

Standardowy koszt dostawy na terenie RP od 7,99zł

Darmowa dostawa

Do darmowej dostawy pozostało: 399.00 zł

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1972

Autorzy Włodzimierz Borodziej (red.)
Format B5
Rok wydania 2005
Wydawca Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Kod EAN/ISBN 838960700x
Liczba stron 787

Inaugurujcy seri wydawnicz Polskie Dokumenty Dyplomatyczne tom 1972 zawiera 240 dokumentów, dotyczcych polskiej polityki zagranicznej w 1972 roku. Dokumenty te zostay wytworzone przez polskie organy wadzy (gównie Ministerstwo Spraw Zagranicznych), instytucje publiczne, pras, partie polityczne lub inne organizacje spoeczne. Kwerenda obja akta z 1972 r. przechowywane w Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Archiwum Akt Nowych. Podobnie jak w wypadku wikszoci zagranicznych wydawnictw dyplomatycznych kwerenda nie obja materiaów wytworzonych przez wywiady cywilny i wojskowy.

Tom 1972 udostpnia róda dotychczas niepublikowane, wikszo z nich to dokumenty o charakterze tajnym; nie zawiera natomiast oficjalnych dokumentów polityki zagranicznej PRL z 1972 r.: umów, komunikatów, konwencji, deklaracji, owiadcze. Informacj o waniejszych umowach bilateralnych zawiera aneks nr 3. Tom zawiera take indeksy osobowy i rzeczowy, a take uproszczony schemat przedstawiajcy struktur Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 1972 r.

Przedstawione dokumenty zostay uoone w porzdku chronologicznym. Jednym z kryteriów ich wyboru do druku bya zasada proporcjonalnoci i ilustracji: mimo, e akt dotyczcych Czechosowacji czy NRD jest w archiwach wielokrotnie wicej ni dotyczcych na przykad Australii czy Iraku, uwzgldniono take kraje mniej wane w polskiej polityce zagranicznej, zamieszczajc choby po jednym zwizanym z nimi dokumencie.

 

Spis treci

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1972
Lista dokumentów

1) 3 stycznia, pilna notatka

Stanowisko PRL wobec konfliktu indyjsko­-pakista­skie­go: popar­cie dla Indii i zapowied uznania Bangladeszu.

2) 4 stycznia, notatka Departamentu Studiów i Programowania

Projekt wprowadzenia staych konsultacji ekspertów, wice­mi­nistrów i Rady Ministrów Spraw Zagranicz­nych, zorganizowania staego sekretariatu oraz wspólnego Ins­ty­tutu Spraw Midzy­narodowych pastw–stron Uka­du Warszawskiego.

3) 6 stycznia, notatka Departamentu II

Niezadowolenie MSZ z ambasadora w Islama­ba­dzie, kie­ru­jce­go si „osobist interpretacj interesów Polski na subkonty­nencie”.

4) 7 stycznia, szyfrogram ambasadora w Moskwie.

„Due zdziwienie” KC KPZR planowan wizyt astro­nautów amerykaskich w Polsce.

5) 7 stycznia, notatka z narady u premiera

Polityka wobec RFN: zaniepokojenie wadz liczb cht­nych do wyjazdu staego. Decyzje w sprawie ogra­ni­czenia wydawania zezwole i sterowania przebiegiem emigracji.

6) 8 stycznia, szyfrogram dyrektora Departamentu I do ambasadora w Moskwie

Wyjanienia w sprawie wizyty astronautów ameryka­skich.

7) 12 stycznia, szyfrogram wiceministra Trepczyskiego do wiceministra Spasowskiego

Uznanie Bangladeszu przez PRL; konieczno zaago­dze­nia kontro­wersji z Pakistanem.

8) 13 stycznia, MSZ do polskiego przedstawiciela w RWPG

Poparcie dla projektu zacienienia wspópracy Finlandii z RWPG.

9) 14 stycznia, notatka Wydziau Propagandy, Prasy i Wydawnictw

Przygotowania organizacyjne do wizyty kosmonautów amerykaskich w Polsce, m.in. do ograniczenia jej pu­blicz­nego oddwiku.

10) 15 stycznia, szyfrogram ministra spraw zagranicznych

Informacja dla placówek o uznaniu Bangladeszu i zer­wa­niu stosunków przez Pakistan.

11) 15 stycznia, notatka szefa przedstawicielstwa handlowego w Kolonii oraz uwagi Departamentu IV

Nowe zachodnioniemieckie oceny ukadu z Polsk na tle caoci polityki wschodniej RFN.

12) 17 stycznia, minister obrony narodowej do ministra spraw zagranicznych (fragmenty)

Niektóre aspekty polityki wojskowej RFN: antyko­mu­nistyczny i nacjonalistyczny charakter Bundeswehry, jej wrogo wobec polityki Brandta i znaczenie tradycji Wehrmachtu.

13) 19 stycznia, szyfrogram ambasady w Budapeszcie

Sceptyczny stosunek Wgrów do polskiej propozycji otwar­cia granicy.

14) 24 stycznia, szyfrogram szefa przedstawicielstwa handlowego w Kolonii

Ograniczony wpyw wyjazdów z Polski na ratyfikacj ukadu warszawskiego w RFN; podejrzenie istnienia po­ro­zumienia midzy rzdem i opozycj.

15) 25 stycznia, notatka MSZ i MHZ (fragmenty)

Perspektywa wzrostu znaczenia EWG jako zagroenie dla handlu i polityki zagranicznej PRL.

16) 25 stycznia, szyfrogram dyrektora Departamentu IV do ambasadora w Londynie

Utrzymanie dostaw wgla do Wielkiej Brytanii mimo sympatii dla strajku górników brytyjskich.

17) 27 stycznia, ambasada w Berlinie do MSZ

Pozytywna ocena VI Zjazdu PZPR przez kierownictwo SED.

18) 28 stycznia, szyfrogram wicepremiera Kraki

Krótka relacja o wizycie w Wietnamie Pónocnym; przy­jcie „uderzajco przyjazne i serdeczne”, mimo nie­spenienia oczekiwa gospodarzy.

19) 28 stycznia, pilna notatka

Narada Doradczego Komitetu Politycznego pastw–stron Ukadu Warszawskiego: pozytywna ocena zmian w Euro­pie w przemówieniu Breniewa. Decydujca rola sto­sun­ków NRD–RFN.

20) 1 lutego, notatka po wizycie delegacji rzdowej w DRW

Problemy stosunków PRL z Wietnamem: niewystar­cza­jca pomoc materialna, ze nastroje wród personelu polskiego.

21) 2 lutego, notatka ministra spraw zagranicznych dla sekretarza KC Tejchmy

Propozycja wysunicia Stanisawa Trepczyskiego jako polskiego kandydata na funkcj przewodniczcego XXVII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

22) 2 lutego, pilna notatka

Zadowalajcy przebieg wizyty astronautów ame­ry­ka­skich.

23) 4 lutego, protokó z posiedzenia Prezydium Rzdu

Dyskusja o przyszoci ekonomicznych stosunków polsko­-francuskich; odrzucenie materiau MHZ i MSZ.

24) 10 lutego, pilna notatka

Zapowied szybkiego nawizania stosunków dyploma­tycznych z Australi.

25) 10 lutego, notatka dla sekretariatu KC PZPR

Proba o opini w sprawie uczestnictwa delegacji ZSL w europejskim spotkaniu partii i organizacji chopskich.

26) 11 lutego, pilna notatka

Negatywna opinia ministra spraw zagranicznych o ewen­tualnej wizycie kardynaa Wyszyskiego w USA.

27) [przed 14 lutego], notatka ambasady w Londynie

Kampania w sprawie budowy pomnika katyskiego jako problem w stosunkach z Wielk Brytani; inter­wen­cje ambasady.

28) 15 lutego, uchwaa Rady Ministrów

Decyzja o kredycie 10 mln USD dla Kuby na zakupy inwestycyjne w Polsce.

29) 16 lutego, notatka ze spotkania z ambasadorem Jemenu

Rozczarowanie ambasadora niewielk pomoc PRL dla Jemenu.

30) 16 lutego, notatka z rozmowy wicedyrektora protokou z ambasadorem Maroka

Protest ambasadora w sprawie zagroenia placówki przez studentów marokaskich.

31) 17 lutego, szyfrogram ambasadora w Paryu

Ustalenie terminu wizyty Mitteranda, sprawa Treppera i krytyka PZPR przez Bilaka w „Le Monde”.

32) 18 luty, claris ambasadora w Bernie

Krytyka PZPR przez Bilaka w „Neue Zürcher Zeitung”.

33) 18 lutego, szyfrogram wiceministra Spasowskiego do ambasadora w New Delhi

Szczegóowa instrukcja w sprawie nawizywania sto­sun­ków dyplomatycznych z Bangladeszem; konieczno bra­nia pod uwag „histerycznej” reakcji Pakistanu.

34) 22 lutego, notatka rzecznika rzdu dla premiera

Dyplomata czechosowacki m.in. o krytyce PRL w CSRS.

35) 25 lutego, szyfrogram ambasadora w Moskwie

Radziecka krytyka ksiki – informatora o Polsce.

36) 25 lutego, notatka informacyjna dyrektora Departamentu IV

Rozmowa z szefem Przedstawicielstwa Handlowego RFN w Warszawie: sprawy biece; kontrowersje wokó interpretacji ukadu z 1970 r.; Departament IV prze­ciwny pomysowi rychego podjcia kolejnej rundy kon­sultacji.

37) 26 lutego, szyfrogram ambasadora w Paryu

Sprawa Treppera „miark oceny stosunków poli­tycz­nych” w Polsce.

38) 26 lutego, Komitet Wojewódzki PZPR w Krakowie do MSZ

Za wspópraca Krakowa i Kijowa; ignorowanie ini­cjatyw polskich.

39) 1 marca, szyfrogram ambasadora w Hawanie do wiceministra Spasowskiego

Zmniejszenie dostaw kubaskiego cukru; PRL dotknita w mniej­szym stopniu ni inne kraje socjalistyczne.

40) 2 marca, szyfrogram przedstawiciela przy ONZ  

Postpy w sprawie kandydatury Trepczyskiego na sta­no­wisko przewodniczcego XXVII sesji ONZ; zapro­szenie sekretarza generalnego do Polski.

41) [przed 3 marca] notatka

Negatywne stanowisko PRL wobec udziau EWG w EKBiW; propozycja powoania organu RWPG do rozmów z EWG na temat handlu.

42) 3 marca, pilna notatka 

Radziecka interpretacja porozumienia czterech mo­carstw w sprawie Berlina Zachodniego – wytyczne dla MSZ PRL.

43) 3 marca, szyfrogram ambasadora w Pradze    

CSRS przeciwna umowie o uatwieniach w ruchu tu­rystycznym.

44) 6 marca, szyfrogram dyrektora Departamentu II do ambasady w Hanoi         

Decyzja KC PZPR o pomocy wojskowej dla Laota­skiej Partii Ludowo-Rewolucyjnej (bro rczna i amu­nicja).

45) 7 marca, szyfrogram ambasady w Rzymie       

Argumenty za planowan wizyt ministra spraw zagra­nicznych we Woszech.

46) 7 marca, notatka ambasady w Trypolisie        

Rozmowa z ministrem penomocnym spraw zagra­nicz­nych Libii o zatrzymanych Polakach
(nadzieja na ich uwolnienie) na tle stosunków Libii z krajami socja­li­stycznymi.

47) 14 marca, protokó z posiedzenia Biura Politycznego (fragment)         

Stosunki z RFN: kontynuacja dotychczasowej polityki w celu uatwienia procesu ratyfikacyjnego; decyzja o wzmo­eniu propagandy.

48) 14 marca, szyfrogram szefa przedstawicielstwa handlowego w Kolonii           

Negatywna opinia o nowej propozycji Bahra w sprawie czenia rodzin.

49) 15 marca, opracowanie Departamentu Prasy i Informacji        

Przygotowania do olimpiady w Monachium: przeciw­dzia­anie pozytywnemu obrazowi RFN, m.in. przez nega­tywn propagand w rodkach masowego przekazu PRL i uodpornienie czonków polskiej ekipy na propa­gand gospodarzy.

50) 15 marca, szyfrogram szefa przedstawicielstwa handlowego w Kolonii           

Opis rozmowy z Weh­ne­rem: kontrowersje wokó akcji czenia rodzin i luto­wej wizyty Wehnera w Warszawie.

51) 15 marca, szyfrogram ambasadora w Londynie          

Zy stan stosunków polsko-brytyjskich.

52) 16 marca, projekt tez Departamentu Studiów i Programowania (z zacznikami)         

Przed rozmowami z ministrem spraw zagranicznych NRD: stan przygotowa do EKBiW, propozycje nasile­nia konsultacji, m.in. z NRD, starania PRL o pene uznanie NRD przez Zachód.

53) 17 marca, notatka informacyjna          

Przegld stanu stosunków PRL–NRD.

54) 17 marca, notatka Departamentu I      

Projekt umowy midzy PRL i NRD o uregulowaniu podwójnego obywatelstwa, odrzucony po konsulta­cjach midzyresortowych jako „przedwczesny”.

55) 17 marca, szyfrogram szefa misji wojskowej w Berlinie Zachodnim    

Dwuznaczny stosunek USA do ratyfikacji ukadu PRL–RFN.

56) 19 marca, szyfrogram ambasadora w Waszyngtonie   

Ocena sytuacji w RFN przez Departament Stanu: praw­dopodobna ratyfikacja ukadów wschodnich zgodna z polityk USA.

57) 20 marca; szyfrogram ministra spraw zagranicznych do ambasadora w Waszyngtonie 

Ewentualna wizyta prezydenta USA w Polsce – „de­li­katna”; bdzie zaatwiana z wyczeniem ambasadora w Waszyngtonie.

58) 23 marca, decyzja Prezydium Rzdu   

Pomoc dla partii afrykaskich w cznej wysokoci 9 mln z.

59) 23 marca, szyfrogram wiceministra Trepczyskiego do ambasadora w Paryu

Argumenty za przyjciem NRD do wiatowej Orga­nizacji Zdrowia; wana rola Francji.

60) 23 marca, szyfrogram wiceministra Czyrka do szefa przedstawicielstwa handlowego w Kolonii          

Instrukcja w sprawie rozmów o ratyfikacji ukadu PRL–RFN: ograniczenie kontaktów z opozycj, oddzia­y­wanie na koalicj rzdow.

61) 26 marca, MSZ do MHZ       

Brak zainteresowania PRL nawizaniem stosunków po­li­tycznych z Portugali; moliwo rozbudowy stosun­ków handlowych.

62) 26 marca, szyfrogram ambasadora w Kairze   

Niepewno co do projektowanej konferencji rady pa­le­styskiej; sugestia powstrzymania si od udziau.

63) 27 marca, notatka Wydziau Zagranicznego    

Propozycja wsparcia KP Peru jednorazow pomoc w wysokoci 15 tys. USD.

64) 27 marca, notatka konsula generalnego w Kijowie      

Krytyka zbyt liberalnej polityki PRL wobec Ukraiców przez ukraiskiego ministra spraw zagranicznych.

65) 27 marca, projekt pilnej notatki          

Omówienie wizyty ministra spraw zagranicznych w CSRS i NRD – przegld stosunków z obu krajami.

66) 27 marca, pilna notatka           

Informacja ambasadora Francji dla ministra spraw za­gra­nicz­nych o francuskich naciskach na przywódc opo­zycji w RFN w sprawie ratyfikacji ukadów wschodnich.

67) 29 marca, szyfrogram konsula generalnego w Sydney 

Informacja ambasadora ZSRR o podjciu specjalnych rodków ostronoci, z obawy przed „prowo­kacjami do porwa wcznie, które gro i Polakom”.

68) 31 marca, pismo okólne Dyrektora Departamentu Kadr         

Nieprzestrzeganie przez pracowników, zwaszcza na pla­cówkach,  przepisów dotyczcych zachowywania ta­jem­nicy pa­stwowej i subowej.

69) 5 kwietnia, protokó z posiedzenia Biura Politycznego (fragment)        

Decyzja o rozszerzeniu listy zakupów i wysaniu misji gospodarczej do USA.

70) 7 kwietnia, szyfrogram ambasadora w Paryu

Notatka z wizyty poegnalnej u sekretarza generalnego francuskiego MSZ: zaniepokojenie Parya ingerencj USA w negocjacje Unitra–Thompson, wtpliwoci co do intencji strony polskiej.

71) 12 kwietnia, memorandum Departamentu Studiów i Programowania   

Prognoza rozwoju sytuacji midzynarodowej w latach siedemdziesitych.

72) [po 12 kwietnia], notatka ambasadora w Kopenhadze

Moliwo znacznej poprawy stosunków z Dani, zain­te­resowan zblieniem take po przystpieniu do EWG.

73) [po 13 kwietnia], notatka z rozmów z MSZ NRD       

Zblienie stanowisk na temat wspópracy go­spo­darczej z Zachodem w przygotowaniach do EKBiW; zagroenie NRD ewentualnym wzrostem znaczenia RFN.

74) 15 kwietnia, szyfrogram dyrektora Departamentu II do ambasadora w Pekinie           

Zainteresowanie dyplomatów chiskich w Moskwie popra­w stosunków z Polsk i sprawami europejskimi.

75) 16 kwietnia, szyfrogram ambasadora w Hanoi

Informacja o skutkach nalotów na Hanoi i Hajfong.

76) 18 kwietnia, protokó z posiedzenia Biura Politycznego (fragment)      

Decyzja o intensyfikacji stosunków z Francj w kon­tekcie pla­nowanej wizyty I sekretarza KC PZPR; powo­anie zespou do realizacji tego programu.

77) 20 kwietnia, szyfrogram ambasadora w Ottawie

Zaniepokojenie niektórych krajów wizyt prezydenta USA w Polsce.

78) 21 kwietnia, premier do przewodniczcego Komisji Planowania

Podzia zada i wyznaczenie celu prac zespou do spraw koordynacji stosunków polsko-francuskich.

79) 22 kwietnia, szyfrogram ambasadora w Paryu           

Zachty prezydenta Francji do rozwoju bilateralnych stosunków politycznych i ekonomicznych.

80) 26 kwietnia, ambasada w Berlinie do MSZ (z zacznikiem)    

Otwarcie granicy z NRD; masowe zakupy Polaków wy­woujce nastroje antypolskie.

81) 28 kwietnia, Departament I do Wydziau Zagranicznego (z zacznikiem)        

Uwagi ambasady w Berlinie o stopniowej poprawie wa­run­ków zatrudnienia Polaków w NRD; komentarz Departamentu I o podobnych problemach w Cze­cho­sowacji.

82) 28 kwietnia, szyfrogram ambasadora w Londynie       

Poparcie Wielkiej Brytanii dla polityki wschodniej Brandta.

83) 28 kwietnia, szyfrogram ambasadora w Londynie       

Zadowolenie w Londynie po odrzuceniu przez Bun­des­tag wotum nieufnoci wobec Brandta.

84) 2 maja, notatka dyrektora Departamentu I      

Wraenia z wizyty w Tiranie: niewielka poprawa sy­tuacji, moliwo stopniowego polepszenia stosunków bila­te­ralnych.

85) 3 maja, notatka rzecznika rzdu dla premiera  

Rozmowa z prezydentem Senatu Bremy i szefem przed­stawicielstwa RFN o procesie ratyfikacyjnym.

86) 4 maja, ambasador w Pradze do Departamentu I        

Uwagi o warunkach zatrudniania obywateli PRL w CSRS: brak koordynacji ze strony polskiej.

87) 5 maja, notatka Departamentu Konsularnego  

Sytuacja Polonii w USA: stopniowa poprawa stosunku do PRL, moliwe pola wspópracy.

88) 6 maja, notatka Departamentu IV dla ministra spraw zagranicznych    

Instrukcja w sprawie formy przyjcia do wiadomoci rezolucji Bundestagu.

89) 6 maja, szyfrogram szefa przedstawicielstwa handlowego w Kolonii   

Po wizycie u mi­nistra spraw zagranicznych RFN: infor­ma­cja Scheela o pracach nad rezolucj i jej ocenie praw­nej; zanie­pokojenie strony polskiej, podejrzenie wspólnego celu koalicji i opozycji.

90) 9 maja, projekt tez MSZ do rozmów z prezydentem USA      

Ocena polityki Stanów Zjednoczonych wobec Polski; nadzieja na rozwój stosunków, zwaszcza ekono­micz­nych.

91) 10 maja, pilna notatka 

Przebieg i ocena wizyty delegacji rzdowej w KRLD; kult Kim Ir Sena, priorytety polityki zagranicznej KRLD.

92) 13 maja, projekt notatki Departamentu IV (z zacznikiem)     

Wstpny szacunek odszkodowa niemieckich i propo­zycje dalszego postpowania w tej sprawie.

93) 14 maja, szyfrogram ambasadora w Kopenhadze       

Protest polityków i strajk godowy, popierany przez TV i radio, w sprawie Treppera; propozycja interwencji w du­skim MSZ.

94) 16 maja, ambasador w Bukareszcie do Departamentu I          

Problemy w stosunkach polsko-rumuskich wynika­jce m.in. z ich lekcewaenia przez stron polsk.

95) 16 maja, pilna notatka 

Rozmowa wiceministra Spasowskiego z ambasadorem USA: zaniepokojenie losem polskich statków w bom­bar­dowanym Hajfongu.

96) 17 maja, pilna notatka

Rozmowa wicedyrektora Departamentu IV z szefem przed­stawicielstwa RFN w Warszawie: zachodnio­nie­miec­ka interpretacja dokumentów towarzyszcych raty­fikacji i wyniki gosowania w Bundestagu.

97) 17 maja, szyfrogram ministra spraw zagranicznych do szefa przedstawicielstwa handlowego w Kolonii           

Instrukcja w sprawie formy przyjcia do wiadomoci rezolucji Bundestagu .

98) 18 maja, szyfrogram ministra handlu zagranicznego do radcy handlowego w Paryu    

Niekorzystne warunki zakupu licencji „Berlieta”; ko­niecz­ne spotkanie na szczeblu ministerialnym.

99) 18 maja, szyfrogram wiceministra Czyrka do szefa przedstawicielstwa handlowego w Kolonii

Modyfikacja instrukcji z 17 maja w sprawie formy przyjcia do wiadomoci rezolucji Bundestagu.

100) 18 maja, szyfrogram szefa przedstawicielstwa handlowego w Kolonii 

Polska interpretacja wyników procesu ratyfikacyjnego; zaniepokojenie saboci koalicji rzdowej w RFN.

101) 18–19 maja, protokó z posiedzenia wadz PZPR, prezesa Naczelnego Komitetu ZSL i przewodniczcego Centralnego Komitetu SD oraz Prezydium Rzdu z udziaem przewodniczcego OK FJN (z zacznikiem)     

Procedura ratyfikacji ukadu z RFN; oprawa propa­gan­do­wa, dalsze decyzje zwizane z nowym stanem prawnym.

102) 19 maja, Departament IV do Departamentu Konsularnego     

Nazwiska deputowanych niemieckich prze­ciwnych trak­ta­towi do umieszczenia na „licie ostrzegawczej”.

103) 22 maja, szyfrogram dyrektora Departamentu IV do szefa przedstawicielstwa handlowego w Kolonii

Pytanie, czy ambasador ZSRR da sobie wrczy rezo­lucj Bun­destagu.

104) 23 maja, szyfrogram ambasadora w Pekinie    

Poparcie dla idei wznowienia wymiany sportowej z Chi­nami; sceptycyzm co do wymiany tury­stycznej.

105) 23 maja, szyfrogram szefa przedstawicielstwa handlowego w Kolonii

Informacja o postpowaniu ambasadora ZSRR w spra­wie przyjcia rezolucji Bundestagu.

106) 24 maja, notatka staego przedstawicielstwa przy Narodach Zjednoczonych   

Narada krajów socjalistycznych na temat wspólnego sta­nowiska na XXVII Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

107) 24 maja, notatka staego przedstawicielstwa przy Narodach Zjednoczonych   

Narada krajów socjalistycznych w sprawie przypusz­czal­nego postpowania Chin na XXVII Sesji Zgroma­dzenia Ogólnego ONZ: moliwe zagodzenie kon­fliktu z ZSRR wskutek saboci pozycji ChRL.

108) 25 maja, szyfrogram szefa przedstawicielstwa handlowego w Kolonii

Niewrczenie rezolucji Bundestagu przedstawicielowi PRL wskutek sprzeciwu czci SPD.

109) 30 maja, szyfrogram ambasadora w Moskwie

Zastrzeenia Moskwy do rychego nawizania przez PRL stosunków dyplomatycznych z RFN.

110) [maj], informacja Wydziau Organizacyjnego KC PZPR         

Stan przygotowa do olimpiady w Monachium – dzia­ania propagandowe, wyjazdy grupowe, zmiany orga­ni­zacyjne.

111) 1 czerwca, szyfrogram szefa przedstawicielstwa handlowego w Kolonii          

Ambasador ZSRR w Bonn o przyczynach zwoki w pod­pisaniu czterostronnego porozumienia w sprawie Berlina Zachodniego.

112) 2 czerwca, szyfrogram ambasadora w Londynie         

Brytyjska propozycja wizyty ministra spraw zagra­nicz­nych „kopotliwa” dla Polaków.

113) 2 czerwca, komentarz ambasady w Berlinie    

Ocena problematyki niemieckiej w „prognozie” Depar­ta­mentu Studiów i Programowania.

114) 2 czerwca, notatka Wydziau Zagranicznego   

Uniemoliwienie studentom zagranicznym demon­stra­cji w czasie wizyty prezydenta USA.

115) 5 czerwca, premier do prezydenta USA         

Propozycja podjcia rozmów w sprawie umowy handlo­wej.

116) 6 czerwca, szyfrogram ambasadora w Tokio  

Sceptyczne oceny Japoczyków co do moliwoci kre­dytów dla Polski i zawarcia umowy kulturalnej.

117) 6 czerwca, szyfrogram ambasadora w Budapeszcie    

Skandal w czasie wizyty Castro na Wgrzech.

118) 7 czerwca, pilna notatka         

Rozmowa ministra spraw zagranicznych z sekretarzem stanu USA: przegld stanu stosunków.

119) 7 czerwca, pilna notatka         

Rozmowa dyrektora Departamentu II z ambasadorem ChRL: nadzieja na popraw stosunków bilateralnych.

120) 9 czerwca, szyfrogram ambasadora w Moskwie         

Krytyka wizyty Nixona w Warszawie przez dyplomat wietnamskiego.

121) 12 czerwca, szyfrogram ambasadora w Moskwie       

Zamieszanie w Moskwie wskutek pogoski o nawiza­niu przez PRL stosunków dyplomatycznych z RFN.

122) 15 czerwca, konsul w Kijowie do MSZ          

Informacja o stanie cmentarza yczakowskiego we Lwo­wie.

123) 15 czerwca, projekt wystpienia premiera na sesji RWPG (fragment) 

Sabo pozycji krajów RWPG wobec EWG; apel o za­jcie jednolitego stanowiska.

124) 16 czerwca, szyfrogram ambasadora w Moskwie       

Radziecka krytyka prasy polskiej.

125) 19 czerwca, szyfrogram wicedyrektora Departamentu III do ambasady w Hawanie   

Spory z Castro w czasie jego wizyty w Polsce o stosunki z USA.

126) 20 czerwca, rozmowa Gierek–Tito (fragmenty)          

Wymiana pogldów na temat stanu stosunków midzy­narodowych.

127) 20 czerwca, pilna notatka       

Udzia PRL w przygotowaniach do EKBiW: ocena poli­tyki Zachodu, cele wasne, sprawy organizacyjne.

128) 21 czerwca, szyfrogram ambasadora w Rzymie          

Propozycje Episkopatu Polski w sprawie uregulowania administracji kocielnej (pro memoria z 20 czerwca); sugestia bezzwocznego podjcia decyzji.

129) 21 czerwca, notatka Departamentu IV

Ocena propozycji Episkopatu Polski w sprawie uregulo­wania administracji kocielnej: sugestia kontynuowania rokowa.

130) 21 czerwca, szyfrogram ambasadora w Tokio

Powoanie Komitetu Gospodarczego Japonia–Polska, pro­pozycja utworzenia odpowiednika polskiego.

131) 22 czerwca, notatka ze spotkania kierownictwa PZPR i MSZ

Decyzje w sprawie stosunków z RFN, Francj, Waty­kanem i USA.

132) 22 czerwca, notatka informacyjna Departamentu IV   

Ostrona polityka Francji wobec problemu niemiec­kie­go; zrównowaenie potencjau RFN jako gówny cel poli­tyki francuskiej.

133) 24 czerwca, szyfrogram ambasadora w Rzymie          

Wyjanienia Casarolego w sprawie oczekiwanej decyzji papiea o uregulowaniu administracji kocielnej na te­re­nie Polski.

134) 26 czerwca, szyfrogram ambasadora w Rzymie          

Oczekiwanie na decyzj papiea w sprawie uregu­lo­wania organizacji kocielnej na terenie Polski: sugestia zajcia stanowiska mniej sceptycznego.

135) 26 czerwca, szyfrogram ambasadora w Hanoi

Proba o skrócenie czasu pobytu pracowników pla­cówek oraz przyznanie dodatkowych urlopów.

136) 26 czerwca, szyfrogram wiceministra Czyrka do ambasadora w Rzymie         

Instrukcja w sprawie przekazaniu braku zgody na ure­gu­lowanie administracji kocielnej w Polsce w sposób planowany przez Stolic Apostolsk.

137) 27 czerwca, materia informacyjny      

Proba premiera Rumunii o uznanie jej za kraj rozwi­jajcy si; propozycja odpowiedzi wymijajcej.

138) 28 czerwca, szyfrogram ambasadora w Rzymie          

Kwestia uregulowania organi­zacji kocielnej na terenie Polski: sprawy niezaatwione na granicy poudniowej i pónocnej, interwencja RFN.

139) 28 czerwca, pilna notatka       

Przegld stanu stosunków PRL–RFN po ratyfikacji.

140) 29 czerwca, rozmowa Gierek–Honecker (fragmenty) 

Stosunki PRL–NRD na tle kwestii niemieckiej; bila­teral­ne stosunki gospodarcze.

141) [po 30 czerwca], notatka MSZ           

Wizyta ministra spraw zagranicznych w Norwegii; po­zy­tywna ocena stosunków bilateralnych.

142) [po 30 czerwca], raport póroczny ambasady w Pekinie (fragment)    

Poprawa stosunków PRL–ChRL z inicjatywy Chin; ogra­niczone moliwoci rozwoju wspópracy.

143) 3 lipca, notatka konsulatu w Kantonie 

Rozmowa pracownika konsulatu z miejscowym urzd­nikiem: protest Chiczyka przeciw zamieszczonych w „Polszy” karykaturze Mao i artykuowi o Chinach.

144) 3 lipca, Departament II do Departamentu I     

Sprawy sporne w stosunkach PRL–ChRL; symptomy poprawy.

145) [po 5 lipca], notatka z narady wydziaów zagranicznych KC partii krajów socjalistycznych     

Krytyka Chin; zgodno ocen uczestników narady.

146) 6 lipca, pilna notatka   

Rozmowy z wiceministrem spraw zagranicznych KRLD: przegld stanu stosunków, moliwo aktywizacji poli­tyki polskiej.

147) 14 lipca, notatka z rozmowy premiera z ambasadorem USA   

Perspektywy rozwoju stosunków ekonomicznych: lista polskich ycze, przychylny stosunek prezydenta USA.

148) 15 lipca, szyfrogram wiceministra Spasowskiego do ambasadora w Rzymie   

Instrukcja w sprawie zablokowania emisji programu RAI o wydarzeniach grudniowych.

149) 15 lipca, szyfrogram wiceministra Trepczyskiego do szefa przedstawicielstwa handlowego w Kolonii           

Instrukcja w sprawie spotkania Gierek–Brandt w 1972 r.

150) 15 lipca, protokó z posiedzenia Prezydium Rzdu (z zacznikiem)     

Podjcie decyzji w sprawie spaty przedwojennych zo­bo­wiza Polski na prywatnym rynku w Stanach Zjed­no­czonych; okrelenie warunków spaty.

151) 18 lipca, obrady Biura Politycznego (fragment)           

Decyzja o intensyfikacji stosunków, zwaszcza ekono­micz­nych, z Francj i zaoenia przyszej polityki wobec RFN.

152) 18 lipca, notatka ambasadora w Meksyku      

Moliwoci rozwoju stosunków polsko-meksyka­skich.

153) 18 lipca, notatka MSZ i MHZ (z zacznikiem)           

Przegld stosunków politycznych i gospodarczych z Wiel­k Brytani.

154) 19 lipca, szyfrogram ambasadora w Rzymie    

Krytyka PRL w programie telewizyjnym o wy­darze­niach grudniowych.

155) 19 lipca, szyfrogram ambasadora w Pekinie    

Obchody wita 22 lipca w Chinach; rola Towarzystwa Przyjani Chisko-Polskiej.

156) 20 lipca, szyfrogram ambasadora w Tokio      

Stanowisko Japonii w sprawie wspópracy z krajami socja­listycznymi; rola stosunków z Chinami.

157) 20 lipca, komentarz ambasady w Waszyngtonie          

Ocena wtków amerykaskich i polityki wiatowej w „prognozie” Departamentu Studiów i Planowania.

158) 23 lipca, szyfrogram ambasadora w Hawanie  

Castro na przyjciu w ambasadzie z okazji wita 22 lipca.

159) 24 lipca, pilna notatka 

Stao  polityki PRL wo­bec Egiptu mimo usunicia radzieckich doradców wojsko­wych.

160) 2 sierpnia, szyfrogram ambasadora w Moskwie          

Radziecka krytyka umowy o zniesieniu wiz z Austri i innych dziaa konsularnych dyplomacji PRL.

161) 3 sierpnia, szyfrogram wiceministra Czyrka do ambasady w Moskwie

Ambasada radziecka informowana „na bieco” o za­miarze zniesienia wiz z Austri.

162) 4 sierpnia, uchwaa Rady Ministrów    

Okrelenie kompetencji Ministerstwa Spraw Zagra­nicz­nych.

163) 4 sierpnia, pilna notatka Departamentu IV       

Propozycje w sprawie stosunków konsularnych z RFN i sfinalizowania porozumienia dotyczcego odszko­do­wa dla ofiar eksperymentów pseudomedycznych.

164) 6 sierpnia, szyfrogram ambasadora w Damaszku        

Korzyci z ewentualnego wzmocnienia wspópra­cy PZPR z parti Baas; aspekty polityczne i ekono­miczne.

165) [przed 7 sierpnia], opracowanie ambasady w Londynie          

Polonia w Wielkiej Brytanii; przegld organizacji, mo­liwoci silniejszego zwizania z PRL, m.in. przez rozwój turystyki do kraju.

166) 7 sierpnia, szyfrogram ambasadora w Pekinie 

Relacja z rozmowy w chiskim MSZ: obietnice dalszej poprawy stosunków.

167) 10 sierpnia, szyfrogram dyrektora Departamentu IV do ambasadora w Londynie       

Rozmowa wiceministra Czyrka z ambasadorem bry­tyjskim: zadranienia w stosunkach bilateralnych.

168) 11 sierpnia, szyfrogram ambasady w Moskwie           

Przychylne przyjcie polskiej pomocy dla ZSRR.

169) 18 sierpnia, szyfrogram ambasady w Londynie

Dziaania ambasad PRL i ZSRR przeciw budowie pom­ni­ka katyskiego.

170) 21 sierpnia, szyfrogram dyrektora Departamentu Konsularnego do ambasady w Moskwie     

Wyjanienia w sprawie zniesienia wiz z Austri: Praga informowana „dostatecznie wczenie”.

171) 21 sierpnia, notatka Departamentu Prasy i Informacji (z zacznikami) 

Krytyczne komentarze prasy polskiej na temat chi­skie­go Atlasu wiata, inspirowane przez MSZ.

172) 29 sierpnia, pilna notatka        

Spotkanie z irackim ministrem nafty i zasobów mine­ralnych: moliwo zwikszenia polskiego eksportu w za­mian za irack rop naftow.

173) 29 sierpnia, uwagi Departamentu IV (z zacznikiem)  

Pozytywna ocena francuskiego kontrprojektu dekla­ra­cji o przyjani i wspópracy, propozycje kolejnych zmian.

174) 1 wrzenia, MSW do MSZ     

Ogoszenia w NRD o moliwoci indywi­dualnego za­trud­niania obywateli polskich.

175) 2 wrzenia, pilna notatka         

Narada pastw socjalistycznych na temat XXVII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ; przegld problemów, gów­nie zwizanych z Dalekim Wschodem; odrbne stanowisko Rumunii.

176) 8 wrzenia, pilna notatka         

Sugestia podniesienia rangi nadchodzcych obchodów wi­ta pastwowego ChRL.

177) 11 wrzenia, dyrektor Departamentu I do ambasadora w Berlinie       

Polecenie interwencji radcy do spraw socjalnych u wadz NRD w sprawie zatrudniania oby­wateli PRL.

178) 12 wrzenia, szyfrogram ambasadora w Waszyngtonie

Rozmowa z przewodniczcym Konferencji Biskupów w USA o ewentualnej wizycie w Polsce.

179) [po 14 wrzenia], notatka Departamentu IV (z zacznikami)  

Przebieg i wyniki rozmów o stosunkach konsularnych z RFN.

180) 15 wrzenia, pilna notatka       

Rozmowa dyrektora Departamentu III z chargé d’affaires USA: stanowiska USA i PRL w sprawie zamachu w Monachium.

181) 15 wrzenia, szyfrogram ambasadora w Paryu          

Interwencje ambasady w sprawie krytyki PRL we fran­cuskich rodkach masowego przekazu.

182) 20 wrzenia, notatka Wydziau Administracyjnego      

Dane liczbowe na temat wyjazdów emigracyjnych oby­wateli PRL do RFN (do 31 sierpnia).

183)  22 wrzenia, szyfrogram ambasady w Sztokholmie     

Wstpna ocena rozmów ministra obrony narodowej z pre­mierem i ministrem obrony Szwecji; szwedzkie pogldy na kwesti niemieck.

184) 23 wrzenia, szyfrogram wiceministra Czyrka do ministra spraw zagranicznych           

Informacja o sprawach biecych.

185) 25 wrzenia, notatka Wydziau Zagranicznego

Propozycja wysania przedstawiciela PZPR na midzy­narodow konferencj solidarnoci z Palestyczykami.

186) 28 wrzenia, notatka Departamentu I  

Krytyczny stosunek czci kierownictwa czechoso­wac­kiego do Polski.

187) 29 wrzenia, zarzdzenie prezesa Rady Ministrów      

Okrelenie roli Ministerstwa Spraw Zagranicznych w organizacji oficjalnych wizyt pastwowych; inne spra­wy organizacyjne.

188) 1 padziernika, pilna notatka   

Przebieg i wyniki wizyty ministra spraw zagranicznych w Waszyngtonie; dobra atmosfera rozmów, m.in. z pre­zydentem USA.

189) 2 padziernika, notatka Alfonsa Klafkowskiego          

Rozmowa z prezesem Kongresu Polonii Amerykaskiej: moliwoci wspópracy z PRL.

190) 2 padziernika, pilna notatka   

Przebieg i ocena pierwszej wizyty ministra spraw za­granicznych w RFN; przegld problemów, ustanowie­nie stosunków dyplomatycznych.

191) 10 padziernika, szyfrogram ambasadora w Rzymie    

Ocena polityki woskiej przez ambasadora ZSRR; sugestia, by „rozway wszystkie elementy negatywne i pozytyw­ne” ewentualnej wizyty papiea w Polsce.

192) 10 padziernika, sprawozdanie I sekretarza KC PZPR dla Biura Politycznego (fragmenty)

Przebieg i pozytywna ocena wizyty we Francji; sprawy midzynarodowe i ekonomiczne, stosunki z Francusk Parti Komunistyczn.

193) 11 padziernika, szyfrogram ambasadora w Waszyngtonie      

Przyjazne przyjcie przez prezydenta USA

194) 11 padziernika, Gabinet Ministra do Departamentu Prawno-Traktatowego   

Wykaz spraw wymagajcych prac legislacyjnych.

195) 12 padziernika, raport polityczny ambasady w New Delhi za 1972 r., (fragment)      

Poprawa stosunków polsko-indyjskich; moliwoci dal­szego rozwoju.

196) 16 padziernika, pilna notatka MHZ   

Rozmowy delegacji handlowych PRL i NRD: nara­sta­jce problemy bilansu patniczego po otwarciu granicy.

197) 19 padziernika, notatka informacyjna ambasady w Pradze    

Krytyczne wypowiedzi czonka kie­row­nic­twa MSZ Cze­cho­sowacji o polskiej polityce zagra­nicznej; za­cie­nianie stosunków KPCz–SED.

198) 20 padziernika, pilna notatka 

Nieoficjalne zaproszenie PRL przez Wietnam Pónocny do udziau w nowej Midzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli.

199) 20 padziernika, szyfrogram ambasadora w Pekinie    

yczenia Komunistycznej Partii Polski z okazji 23 rocz­nicy powstania ChRL; propozycja zoenia protestu.

200) 24 padziernika, szyfrogram ambasady w Rzymie       

Moliwo rychej likwidacji ambasady polskiej w Wa­tykanie.

201) 25 padziernika, notatka konsulatu w Kijowie

Incydenty antypolskie w zwizku z meczem pikar­skim Dy­na­mo Kijów – Górnik Zabrze.

202) 26 padziernika, szyfrogram ambasadora w Rzymie    

Naleganie Casarolego, aby rozpocz III tur rozmów polsko­-watykaskich: rzekome osabienie jego pozycji; moli­wo zblienia episkopatów Polski i Niemiec.

203) 26 padziernika, notatka informacyjna 

Krytyczna ocena polsko-holen­der­skiego okrgego stou.

204) 28 padziernika, notatka Departamentu IV     

Przegld stosunków polsko-hiszpaskich; wzrost zna­cze­nia Hiszpanii i jej denie do nawizania stosunków dyplomatycznych z PRL.

205) [po 28 padziernika], projekt pisma kierownika Wydziau Zagranicznego KC PZPR do kierownika Sektora Polskiego w Wydziale Zagranicznym KC KPZR        

Sugestia stosowania w radzieckich pracach histo­rycz­nych polskiego nazewnictwa geograficznego.

206) 31 padziernika, szyfrogram dyrektora Departamentu IV        

Wstpna, pozytywna ocena wizyty premiera w Szwecji.

207) 2 listopada, szyfrogram ministra spraw zagranicznych do ambasadora w Rzymie         

Instrukcja do rozmowy z Casarolim: Watykan wspówinny organizowania przez prymasa „opozycji politycz­nej”, zawieszenie rozmowów przez Warszaw.

208) 4 listopada, szyfrogram ambasady w Budapeszcie      

Po rozmowie Kádár–Jaboski: ocieplenie w stosun­kach polsko-wgierskich.

209) 6 listopada, szyfrogram ambasadora w Rzymie           

Rozmowa z Casarolim na temat stanu stosunków pa­stwo–Koció w PRL i ostatnich zadranie.

210) 8 listopada, szyfrogram wiceministra Spasowskiego do ambasadora w Waszyngtonie 

Instrukcja w sprawie gotowoci Polski do udzia­u w no­wym midzynarodowym organie kontrolnym w Wiet­namie.

211) 15 listopada, fonogram premiera NRD do premiera PRL        

Protest przeciw masowym zakupom obywateli pol­skich w NRD.

212) 16 listopada, projekt pilnej notatki      

Spotkanie wiceministrów spraw zagranicznych pastw czonkowskich Ukadu Warszawskiego powicone uzgod­nieniu stanowiska na wielostronne rozmowy przy­gotowawcze do EKBiW.

213) 16 listopada, notatka kierownika Wydziau Zagranicznego      

Rozmowa z ambasadorem Rumunii: polskie ustalenia w sprawie spotkania kierownictw obu krajów.

214) 17 listopada, notatka ambasadora w Berlinie  

Znaczenie ukadu o podstawach stosunków NRD–RFN; przysze zagroenia.

215) 21 listopada, szyfrogram ambasadora w Bukareszcie  

Wstpna, pozytywna ocena wizyty delegacji Sejmu w Rumunii.

216) [po 21 listopada], notatka ambasadora w Paryu i staego przedstawiciela przy UNESCO     

Ocena XVII sesji Konferencji Generalnej, wzrost zna­czenia UNESCO.

217) [po 22 listopada], notatka Wydziau Zagranicznego    

Odwoanie spotkania kierownictw PRL i Rumunii; prze­gld spraw spornych.

218) 24 listopada, szyfrogram ambasadora w Moskwie      

Radzieckie zainteresowanie skutkami zakupów Pola­ków w NRD.

219) 24 listopada, szyfrogram ambasadora w Berlinie         

Nage zaostrzenie przez NRD kontroli celnej obywateli polskich.

220) 29 listopada, szyfrogram ambasadora w Paryu          

Negatywny stosunek do zjazdu socjalistów francuskich.

221) [listopad], MSZ o gównych kierunkach rozwoju stosunków PRL z zagranic (fragmenty)      

Zasady polityki wobec krajów socjalistycznych; rola sto­sunków gospodarczych w polityce wobec Europy Zachodniej.

222) 1 grudnia, pilna notatka           

Projekt udziau PRL w nowej Midzynarodowej Ko­misji Nadzoru i Kontroli w Wietnamie.

223) 1 grudnia, notatka Departamentu IV (z zacznikami)  

Perspektywy rozwoju stosunków PRL–RFN: sytuacja po zwycistwie wyborczym SPD/FDP.

224) 2 grudnia, szyfrogram ambasadora w Berlinie  

Przychylne gosy w NRD po spotkaniu obu pre­mierów.

225) [po 2 grudnia], notatka wicepremiera Tejchmy

Rozmowa z  Ceauescu: polskie pretensje do Rumunii, zwaszcza o stosunek do kwestii niemieckiej.

226) 3 grudnia, szyfrogram ambasadora w Helsinkach        

Wizyta rumuskiego wiceministra spraw zagranicz­nych: rónica stanowisk w kwestii wielostronnych rozmów przygotowawczych.

227) 4 grudnia, szyfrogram ambasadora w Helsinkach        

Rozmowa z pronuncjuszem na marginesie wielostron­nych rozmów przygotowawczych: moliwe warianty „europejskiej formuy granicznej”.

228) 6 grudnia, szyfrogram ambasadora w Rzymie  

Rozmowa z Casarolim: pozytywny stosunek Stolicy Apostolskiej do EKBiW, gotowo kontynuowania roz­mów z Warszaw.

229) [po 6 grudnia], notatka ambasady w Pradze   

Zy stan stosunków polsko-czechosowackich; nieko­rzyst­ny obraz Polski w CSRS.

230) 7 grudnia, szyfrogram kierownika Wydziau Zagranicznego KC do ambasadora w Moskwie  

Oferta pomocy dla Chile.

231) 7 grudnia, notatka ambasady w Rzymie          

Sprawozdanie z wizyty polskich biskupów w Watyka­nie; stosunki wadze PRL – Watykan – Episkopat Polski.

232) 11 grudnia, fragment protokou z posiedzenia Biura Politycznego (z zacznikiem)       

Dyskusja nad projektem uchway o organizacji stosun­ków z zagranic – odoenie ostatecznej decyzji.

233) 12 grudnia, pilna notatka         

Konsultacje z wiceministrem spraw zagranicznych Ka­na­dy, m.in. w sprawie „europejskiej formuy granicz­nej” na wielostronnych rozmowach przygoto­wawczych.

234) 13 grudnia, szyfrogram ambasady w Bejrucie  

Moliwoci handlu broni z Jemenem Pónocnym; kon­kurencja krajów socjalistycznych.

235) 15 grudnia, ambasador w Berlinie do Departamentu I 

Poprawa stosunków ZSRR–Wgry i ZSRR–NRD; ra­dziec­ka krytyka wzmoonej kontroli Polaków przez su­b celn NRD.

236) 19 grudnia, pilna notatka         

Stan wielostronnych rozmów przygotowawczych: przed­sta­wienie stanowisk ZSRR, Rumunii i Francji.

237) 20 grudnia, szyfrogram ministra spraw zagranicznych do I sekretarza KC PZPR         

Zbombardowanie polskiego statku w Hajfongu przez lotnictwo USA; pierwsze reakcje i propozycje dziaa.

238) 20 grudnia, pilna notatka         

Protest przekazany ambasadzie USA w zwizku ze zbom­bardowaniem polskiego statku w Hajfongu; wstrze­miliwa reakcja amerykaskiego chargé d’affaires.

239) 21 grudnia, szyfrogram ambasady w Hanoi     

Skutki nalotów na Hanoi, take dla ambasady PRL.

240) 27 grudnia, szyfrogram ambasadora w Algierze          

Rozmowa z dyrektorem ekonomicznym algierskiego MSZ: problemy i perspektywy wspópracy, zwaszcza gospodarczej.


Recenzje

Piotr M. Majewski, Oblicza polskiej dyplomacji [w:] „Mówi Wieki”, nr 9 (wrzesie) 2005 (549), s. 55
Autorzy Włodzimierz Borodziej (red.)
Format B5
Rok wydania 2005
Wydawca Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Kod EAN/ISBN 838960700x
Liczba stron 787
Ocena:
:
:
: